Transporturi agabaritice pana la lungimi de 36m
Ro | En

Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal

S.C. SERCOMS S.R.L. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal prin care puteți fi identificat, dar numai cu acordul dumneavoastră prin completarea formularului de contact :

Folosim date cu caracter personal pentru următoarele scopuri :
-Pentru a ne asigura ca site-ul socitati S.C. SERCOMS S.R.L. corespunde nevoilor dumneavoastră
-Pentru a prezenta serviciile noastre pe înțelesul tuturor, astfel sa va putem răspunde sau contacta și răspunde nelămuririlor
-Pentru menținerea unei relații online cu clienții noștri sau potențialii clienți

S.C. SERCOMS S.R.L. colecteaza informații și le prelucrează în date statistice strict pentru înscrierea dumneavoastră, fără a fi nevoie de a folosi modulele cookie.

S.C. SERCOMS S.R.L. nu dezvăluie date cu caracter personal către terți, decât la cererea persoanei vizate fiind necesar acest lucru pentru :(a) conformarea la rigorile legii, (b) protejarea și apărarea drepturilor SERCOMS S.R.L. sau atunci când SERCOMS S.R.L. este solicitata sa de către organele de ancheta, precum Politie, Procuratura, parchet sa furnizeze aceste informații.

Societatea S.C. SERCOMS S.R.L. nu vinde, nu distribuie, nu înstrăinează date cu caracter personal către terți.

Persoana care a trimis date cu caracter personal către societatea S.C. SERCOMS S.R.L. prin formularul de contact are următoarele drepturi conform Regulamentului 679 /2016 aplicabil din 25.05.2018, odată cu abrogarea Directivei 95/46/CE și implicit a Legii 677/2001 :
-dreptul la informare – poti solicita informații cu privire la prelucrarea datelor tale personale
-dreptul la rectificare – poti solicita corectarea datelor personale sau adăugarea a altor date
-dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat „) – poti cere ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau a trecut o anumita perioada de timp de la furnizarea datelor sau nu exista nici un art de lege în interes legitim prin care se poate opune la ștergerea datelor sau va afectează păstrarea datelor cu caracter personal
-dreptul la restricționarea Prelucrării – în cazul în care datele sunt cu caracter inexact, precum și alte cazuri prevazute de lege
-dreptul la opoziție – poți sa te opui Prelucrării Datelor în cazul în care nu e interesul legitim
-dreptul la portabilitatea datelor – poți primi în anumite condiții datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, într-un format în care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
-dreptul de a depune plângere – poți depune plângere pentru modalitatea de prelucrare a Datelor tale personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
-dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care prelucrarea se realizează pe consimțământul tău ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioara rămânând valabila.

Societatea S.C. SERCOMS S.R.L. nu răspunde sub nici o forma de aflarea unor terțe persoane a Datelor înscrise în formularul de contact de pe site, atâta timp cât nu exista vreun temei de divulgarea din partea noastră

Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului și ale societatii S.C. SERCOMS S.R.L. prevazute în Temeiul și Condiții vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu Legea romana în vigoare. Orice litigiu născut din sau în Temeiul și Condiții va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către Instanta Judecătorească competenta aflata pe raza unde avem sediul.

Date de contact :
S.C. SERCOMS S.R.L.
Localitatea: Aiud, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 10, Jud. Alba, 515200, Romania
Telefon: 0751 176-665
Telefon: 0745 002-225
Email:office@sercoms.ro